󠇧Bằng việc tích vào nút Đăng Nhập, tôi cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với điều kiện và điều khoản về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân và chính sách bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của T&C GROUP (tại đây). Tôi cam đoan bảo mật tuyệt đối các thông tin được tiết lộ bằng văn bản, lời nói, hình ảnh hoặc các phương tiện khác tại đây, tôi chỉ sử dụng các thông tin này cho mục đích tuyển dụng của  T&C GROUP. Tôi cam kết không tiết lộ, phân phối hoặc chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ thông tin bí mật nào cho bên thứ ba trừ trường hợp: (i) những thông tin đó đã được T&C GROUP hoặc bên thứ ba tiết lộ công khai; (ii) những thông tin đó có thể truy cập công khai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; (iii)  cho mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước ngoài theoyêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, với điều kiện cho sự đồng ý của T&C GROUP. Tôi hiểu rằng việc vi phạm các cam kết này có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự và/hoặc kỷ luật lao động.